بازگشت به صفحه قبلی برای حل مشکل پرش صفحه ویندوز چه کاری باید انجام دهیم؟